دسته: اثبات دانش صفر

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

اثبات دانش صفر – ۱

اثبات دانش صفر (zero knowledge proof) موضوعی در رمزنگاری است که روش هایی ارائه میدهدکه به واسطه ی آن یک فرد به نام اثبات کننده که دارای اطلاعاتی سری است، میتواند به فرد دیگری به نام تایید کننده، اثبات کند که این اطلاعات سری از یک ویژگی خاص برخوردار است، بدون اینکه نیاز به افشای