سازمان خودمختار غیرمتمرکز

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

سارمان ها سنتا به صورت سلسله مراتبی اداره میشوند که در آن افرادی که قدرت بیشتری دارند سهم بیشتری در تصمیم گیری ها دارند و رئیسان هستند که درباره چگونگی تخصیص منابع بر ایده ها و افراد گوناگون هستند. در مقابل سازمان غیرمتمرکز خودمختار سازمانی است که رئیسی در آن وجود ندارد و تمام تصمیم گیری ها و تخصیص منابع با رای گیری بین اعضا وانجام میشود و رابطه اعضا به جای اینکه از قوانین نانوشته سلسله مراتبی تبعیت کند، از کد های از قبل نوشته پیروی میکند.

هر فردی هنگام ورود به سازمان میتواند کد ها که در اصل قوانین سازمان هستند را بررسی کرده و در صورت موافقت با آنها وارد سازمان شود. کد هایی که شالوده یک سازمان غیرمتمرکز خودمختار را تشکیل میدهند میتوانند بسته به نیاز و نوع سازمان سفارشی سازی شوند و دسترسی  افراد مختلف سازمان در آنها تعیین میشوند. بدین ترتیب هرگونه سازمانی شامل سازمان های اداری، تجاری، سیاست گذاری یا حتی سازمان های خیریه و… میتوانند در قالب یک سازمان خودمختار نامتمرکز پیاده سازی شوند.

رستاک میدیا سپهر در پروژه ای یک سازمان خودمختار را بر بستر بلاکچین های عمومی پیاده سازی کرده است که قابلیت سفارشی سازی برای سازمان هایی با نیاز های گوناگون را دارد.

پروژه های رستاک میدیا سپهر